Interbuild Distribution (Nordic) använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Tryck på OK för att godkänna. Läs mer
OK
Kundtjänst | Integritetspolicy

Integritetspolicy

 
Interbuild Distribution Nordic AB och dess butiker och webbplats tar seriöst på den personliga integriteten för besökare på våra webbsidor och användare av tjänsterna på våra plattformar i sociala medier och vår kundtjänst.
Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Interbuild Distribution Nordic AB används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Interbuild Distribution Nordic AB sker i enlighet med tillämplig personuppgifts lagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskydds förordningen (GDPR).
Denna integritetspolicy gäller generellt för Interbuild Distribution Nordic AB samtliga kanaler:
Utöver den personuppgifts behandling som sker via Interbuild Distribution Nordic AB digitala kanaler, behandlar vi även dina personuppgifter, både om dig som avsändare och mottagare, vid utförande av de tjänster Interbuild Distribution Nordic AB erbjuder via våra digitala kanaler. För det fall att villkoren för någon av de tjänster som erbjuds via Interbuild Distribution Nordic AB digitala kanaler innehåller mer specifika bestämmelser om personuppgifts behandling, ska sådana bestämmelser äga företräde framför denna integritetspolicy för den aktuella tjänsten.

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter:
Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person.
Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna.
Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.
 
Interbuild Distribution Nordic AB behandling av personuppgifter:
När du besöker/använder våra Digitala Kanaler eller dess tjänster eller kommunicerar med oss i våra Digitala Kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t.ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av Interbuild Distribution Nordic AB produkter och transaktionshistorik och för vissa tjänster även bilder och platsinformation. I förekommande fall kan även personnummer och kortuppgifter behandlas.
Vidare kan Interbuild Distribution Nordic AB komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till Interbuild Distribution Nordic AB Digitala Kanaler, däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookie information. Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra Digitala Kanaler, att du kommunicerar med Interbuild Distribution Nordic AB och andra via Interbuild Distribution Nordic AB plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon, laddar ned rapporter från Interbuild Distribution Nordic AB webbsidor eller anmäler dig till evenemang som Interbuild Distribution Nordic AB anordnar.
Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.
När du tar kontakt med oss via kundservice funktioner i våra Digitala Kanaler,till exempel i samband med att du gör en reklamation, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.
Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredje parts plattformar såsom exempelvis Facebook, Instagram mfl) kan Interbuild Distribution Nordic AB komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredje parts plattformen från leverantören av densamma.
Interbuild Distribution Nordic AB har placerat “cookies” i flera av våra Digitala Kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den Digitala Kanalen.
Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Interbuild Distribution Nordic AB rättsliga skyldigheter.
 
För vilka ändamål behandlas personuppgifter:
De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de Digitala Kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av Interbuild Distribution Nordic AB eller deras respektive underbiträden, för följande ändamål.
För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter du beställt och administrera vårt avtal med dig.
För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, email formulär och i våra konton i sociala medier.
För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster, m.m.
För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, email och sms/mms.
För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden. Det är även möjligt att data som härrör från användning av olika Digitala Kanaler från Interbuild Distribution Nordic AB, samt för ändamålet att utveckla produkter och tjänster;
För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier
För att ta fram statistik över användningen av våra Digitala Kanaler och dess tjänster
För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra Digitala Kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.
Laglig grund och berättigade intressen för personuppgifts behandlingen:
Interbuild Distribution Nordic AB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra Digitala Kanaler eller ett intresse av att utveckla våra Digitala Kanaler. Om Interbuild Distribution Nordic AB skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du aktivt får godkänna vår integritetspolicy.
 
Säkerhet till skydd för personuppgifter:
Interbuild Distribution Nordic AB värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.
 
Begränsningar i utlämnande av personuppgifter:
Interbuild Distribution Nordic AB kan anlita externa samarbetspartners (leverantörer) att utföra uppgifter för Interbuild Distribution Nordic AB räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Interbuild Distribution Nordic AB samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter.
 
Bolag som hanterar personuppgifter för Interbuild Distribution Nordic AB räkning undertecknar alltid avtal med Interbuild Distribution Nordic AB för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.
 
Interbuild Distribution Nordic AB kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.
 
Interbuild Distribution Nordic AB kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i denna punkt.
 
Användning av information från din mobila enhet:
Interbuild Distribution Nordic AB tillhandahåller vissa tjänster, vilkas användning är beroende av att Interbuild Distribution Nordic AB får tillgång till information från din mobila enhet (såsom exempelvis din mobiltelefon eller surfplatta). Det kan till exempel röra sig om bilder och information om din plats. Interbuild Distribution Nordic AB samlar aldrig in sådan information om du inte uttryckligen har gett oss tillåtelse att göra det.
 
Nedan finner du information om hur Interbuild Distribution Nordic AB kan använda information från din mobila enhet, om du har givit Interbuild Distribution Nordic AB samtycke till sådan användning.
 
Plats:
Interbuild Distribution Nordic AB kommer aldrig att samla in eller använda platsen för din mobila enhet om du inte givit ditt uttryckliga godkännande till detta.
 
Bilder och kamera:
Interbuild Distribution Nordic AB kommer inte att få tillgång till dina bilder eller kamera utan att först inhämta ditt uttryckliga godkännande och vi kommer aldrig att importera bildbiblioteket i din mobila enhet. Om du ger Interbuild Distribution Nordic AB godkännande att komma åt dina bilder kommer vi endast att använda de bilder som du uttryckligen ger oss tillåtelse att använda.
 
Kontakter:
Interbuild Distribution Nordic AB kommer inte att importera dina kontakter lagrade på din mobila enhet utan att först få din uttryckliga tillåtelse.
 
Mikrofon:
Interbuild Distribution Nordic AB kommer aldrig att få tillgång till mikrofonen i din mobila enhet om du inte uttryckligen har givit din tillåtelse till detta.
 
Externa länkar:
Denna integritetspolicy gäller för information som Interbuild Distribution Nordic AB behandlar om dig inom ramen för våra Digitala Kanaler.
Interbuild Distribution Nordic AB’s Digitala Kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar.
Om du följer en länk till en extern webbsidas plats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgifts behandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.
 
Rätt till information och rätt att inge klagomål
Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgifts lagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Interbuild Distribution Nordic AB ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till data portabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Interbuild Distribution Nordic AB.
 
Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgifts lagstiftning.
 
Behandling av personuppgifter om barn:
Interbuild Distribution Nordic AB Digitala Kanaler riktar sig inte till barn och vi samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn lämnat personuppgifter till Interbuild Distribution Nordic AB ber vi dig att kontakta oss för att du ska kunna utöva dina rättigheter avseende exempelvis rättelse eller borttagning.
 
Vad är cookies:
Cookies är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går att använda informationen i cookies för att följa hur användare surfar. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används. Källa: http://www.pts.se/cookies
 
Ändring av denna integritetspolicy.
Interbuild Distribution Nordic AB kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy.
Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Interbuild Distribution Nordic AB’s webbsidor.